Politike Beograd Prajda

Pored vrednosti i principa, Beograd Prajd donosi politike kako bi se u praksi stvorili pravedno i održivo okruženje za sve i kako bi svojim radom doprineo napretku šire zajednice.

Pravila ponašanja (Code of Conduct)Poštujemo različitosti i doprinosimo inkluzivnoj atmosferi tokom Beograd Prajda i njegove pripreme, gde se svi osećaju dobrodošlo i bezbedno.

Vodimo računa o komunikaciji i sarađujemo na konstruktivan način kako bismo se zajednički postarali da događaj bude uspešan.

Ne tolerišemo nikakvu vrstu diskriminacije, uključujući diskriminaciju na osnovu pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, boje kože, religije, nacionalnosti ili bilo kojeg drugog ličnog svojstva.

Zalažemo se za sigurnost učesnika i ne tolerišemo nasilje, pretnje ili bilo kakve oblike agresije.

Govor mržnje nije dozvoljen i svi u organizaciji treba da doprinesu pozitivnoj atmosferi. Obavezujemo se da niko od nas ne koristimo agresivan način komunikacije prema drugim članovima_icama tela, radnih timova ili volonterima_kama.

Poštujemo privatnost učesnika i ne delimo njihove lične informacije bez njihove dozvole.

Ne koristimo događaj za ličnu promociju i trudimo se da se fokusiramo na ciljeve organizacije.

Poštujemo rokove za dostavljanje materijala i pridržavamo se pravila organizacije kako bismo osigurali uspešan događaj.

Otvoreni smo za saradnju i feedback i želimo da kontinuirano unapređujemo organizaciju događaja.

Ako primetimo bilo kakvo neprikladno ponašanje, odmah ga prijavljujemo Odboru za različitost, inkluziju i pritužbe.

Zajedno smo odgovorni za stvaranje sigurnog i inkluzivnog okruženja na događaju, stoga se staramo da svi u Beograd Prajdu poštuju ova pravila ponašanja i doprinesu uspehu događaja.

Politika protiv zlostavljanja i uznemiravanja (anti-bullying and anti-harassment policy)Poštujemo sva ljudska prava i dostojanstvo svih učesnika_ca i organizatora_ki Prajda. Ne tolerišemo nikakvu vrstu zlostavljanja, uznemiravanja, diskriminacije ili govora mržnje.

Uvek se ponašamo na način koji je u skladu sa ovom politikom protiv zlostavljanja i uznemiravanja.

Zlostavljanje (bullying) se odnosi na ponašanje koje se ponavlja i namerno ima za cilj da povredi, ponizi ili uznemiri drugu osobu. To može uključivati fizičko, verbalno ili emocionalno maltretiranje, ismejavanje, izolovanje ili zastrašivanje nekoga.

Uznemiravanje (harassment) se odnosi na ponašanje koje je neželjeno, nametljivo i ima za cilj da povredi, ponizi ili uznemiri drugu osobu. To može uključivati neželjeno dodirivanje, seksualno uznemiravanje, uvrede, uvredljiv govor ili ponašanje koje se zasniva na nečijoj rasi, polu, seksualnoj orijentaciji, religiji ili drugim ličnim karakteristikama.

Imamo nultu toleranciju prema zlostavljanju, uznemiravanju, diskriminaciji ili govoru mržnje.

Ako se pojave situacije koje ukazuju na zlostavljanje ili uznemiravanje, odmah reagujemo i preduzimamo sve potrebne korake kako bismo zaštitili žrtvu i osigurali da se takve situacije ne ponove.

Prijavljivanje zlostavljanja i uznemiravanja je uvek moguće i učesnici i organizatori Prajda mogu prijaviti svako takvo ponašanje koje su doživeli ili primetili. Beograd Prajd je ustanovio Odbor za različitost, inkluziju i pritužbe kao telo kome je dužno da prima i razmatra sve pritužbe pre, tokom i posle Pride Week-a.

Sve prijave o zlostavljanju i uznemiravanju će biti obrađene sa poštovanjem i poverljivošću, a prijavljivači neće biti izloženi nikakvim posledicama.

Kada se prijavi zlostavljanje ili uznemiravanje, organizatori će preduzeti odgovarajuće mere u cilju zaštite žrtve, uključujući istragu incidenta i, ako je potrebno, prijavu policiji.

U slučaju da se ustanovi da je došlo do zlostavljanja ili uznemiravanja, organizatori Beograd Prajda će preduzeti mere kako bi se sprečilo dalje takvo ponašanje.

Svi učesnici i organizatori Beograd Prajda su odgovorni za sprovođenje ove politike protiv zlostavljanja i uznemiravanja.


Politike za društvene mreže (Social media policy)Svi zvanični profili Beograd Prajda na društvenim mrežama će biti korišćeni za širenje informacija o Prajdu i u cilju unapređenja položaja LGBTI+ zajednice. Učesnici_ce su dužni da poštuju vlasništvo i prava korišćenja i distribucije koje pripadaju Beograd Prajdu.

Svi komentari koji su uvredljivi, klevetnički, koji predstavljaju pretnje ili širenje mržnje prema bilo kojoj grupi ljudi neće biti tolerisani na društvenim mrežama Beograd Prajda.

Učesnici_ce neće objavljivati lične podatke drugih ljudi na društvenim mrežama Beograd Prajda, bez izričitog pristanka te osobe. Takođe, učesnici_ce neće objavljivati bilo kakve materijale koje nisu u skladu sa vrednostima i principima Beograd Prajda.

Učesnici_ce, volonteri_ke i organizatori_ke se neće ponašati na društvenim mrežama Beograd Prajda na način koji bi mogao da nanese štetu ugledu Beograd Prajda, uključujući širenje dezinformacija, vređanje drugih, ili drugo neprimereno ponašanje.

Beograd Prajd može da odstrani objave i/ili komentare koji se ne slažu sa ovom Politikom za društvene mreže i može da blokira korisnike koji ne poštuju pravila.

Učesnici_ce su svesni da su odgovorni za svoje objave i da se objave na društvenim mrežama mogu koristiti kao dokaz protiv njih ako postanu predmet pravnih ili drugih postupaka.

Učesnici_ce su svesni da se informacije koje dele na društvenim mrežama Beograd Prajda mogu širiti dalje i biti vidljive široj publici, stoga trebaju voditi računa o tome koje informacije dele.

Ova Politika za društvene mreže pomaže učesnicima Beograd Prajda da koriste društvene mreže na odgovoran način, i da se osigura da se informacije koje se dele putem društvenih mreža koriste samo u promociji Beograd Prajda, a ne na način koji bi mogao naneti štetu bilo kojoj osobi ili grupi.


Konflikt interesaKonflikt interesa se javlja kada se interes učesnika_ca u organizaciji Beograd Prajda sudari sa interesima organizacije, ili kada Beograd Prajd angažuje pravno lice koje je u vlasništvu osobe uključene u organizaciju Beograd Prajda, a da nisu preduzete adekvatne mere opreza.

Učesnici_ce su dužni da prijave sve potencijalne konflikte interesa Operativnom odboru Beograd Prajda.

U slučaju konflikta interesa, učesnici_ce se obavezuju da ne donose odluke koje bi mogle uticati na interese Beograd Prajda.

Učesnici_ce se obavezuju da ne koriste svoj položaj unutar Beograd Prajda u svoju korist ili u korist bilo koje druge organizacije, grupe ili pojedinca.

Ukoliko se pojavi sumnja o mogućem konfliktu interesa, Operativni odbor Beograd Prajda će formirati komisiju koja će istražiti situaciju i preduzeti odgovarajuće mere ukoliko je konflikt interesa potvrđen.

Ukoliko učesnik_ca ne poštuje ovu Politiku o konfliktu interesa, Operativni odbori Beograd Prajda zadržava pravo da preduzme odgovarajuće mere.

Ova Politika o konfliktu interesa pomaže da se osigura integritet organizacije Beograd Prajd i da se spreče situacije u kojima učesnici_ce koriste svoj položaj u organizaciji za svoju ličnu korist ili u korist drugih organizacija, grupa ili pojedinaca_ki.


Politika transparentnostiBeograd Prajd veruje u transparentnost i otvorenost u svom radu. Smatramo da je važno da javnost bude obaveštena o našim aktivnostima i o tome kako se koriste resursi.

U skladu sa ovim, redovno ćemo među sobom deliti informacije o aktivnostima, projektima, programima i budžetu. Međutim, u nekim slučajevima, može se javiti potreba za ograničenom transparentnošću u interesu zaštite Beograd Prajda, LGBTI+ zajednice ili aktivista_kinja. Takvi slučajevi mogu uključivati zaštitu jednog dela podataka. U ovim slučajevima, Operativni odbor Beograd Prajda će proceniti da li je ograničenje transparentnosti neophodno i odrediti kojoj meri se informacije mogu ograničiti ili zadržati u tajnosti.

Organizatori_ke Beograd Prajda će uvek nastojati da budu što transparentniji u svojim aktivnostima, osim u slučajevima kada ograničenje transparentnosti može zaštititi Beograd Prajd, LGBTI+ zajednicu ili aktiviste_kinje. Ključni kriterijum prilikom ograničenja transparentnosti je šteta koja može nastati.

U slučaju da javnost ili učesnici u organizaciji Beograd Prajda imaju bilo kakva pitanja u vezi sa transparentnošću, organizatori_ke će biti dostupni za odgovore i saradnju.

Organizatori_ke Beograd Prajda će poštovati sve zakone i propise u vezi sa transparentnošću i pristupom informacijama.


Politika protiv korupcijeSvi troškovi Beograd Prajda moraju biti dokumentovani i pravilno knjiženi, u skladu sa važećim propisima.

Zabranjujemo primanje mita ili bilo kakvog oblika korupcije od bilo koje osobe ili organizacije. Niko od organizatora_ki neće davati mito ili obećavati bilo kakvu protivuslugu u zamenu za usluge ili beneficije.

U slučaju sumnje na korupciju ili bilo kakvo kršenje ove politike, svi članovi_ice Beograd Prajda moraju odmah obavestiti Operativni odbor. Svaki takav slučaj će biti istražen, a počinilac_teljka će biti kažnjen ukoliko se utvrdi da je prekršena ova politika.


Politika zaštite životne sredineBeograd Prajd se zalaže za očuvanje životne sredine i želi da obezbedi događaj koji će biti što manje štetan po okolinu. Zbog toga ćemo preduzeti sledeće mere:

Recikliranje: Postavićemo više kontejnera za recikliranje i obezbediti da se sav otpad pravilno odlaže. Takođe ćemo pozvati posetioce da odlažu otpad u prave kontejnere i da ne bacaju smeće na ulicu.

Smanjenje upotrebe plastike: Pozivamo izlagače da ne koriste plastične kese i posude za hranu i piće. Takođe ćemo pozvati posetioce da donesu svoje višekratne čaše i flaše.

Smanjenje emisije ugljen-dioksida: Podsticaćemo posetioce da dolaze peške, biciklom ili javnim prevozom kako bi smanjili emisiju gasova sa vozila. U saradnji sa institucijama ćemo obezbediti parking za bicikle i javni prevoz koji će voziti češće.

Upotreba obnovljivih izvora energije: Ukoliko je moguće, trudićemo se da obezbedimo korišćenje obnovljivih izvora energije, kao što su solarna energija i energija vetra, za napajanje bine, rasvete i drugih električnih uređaja.

Zelene površine: Poštovaćemo zelene površine i životinjski svet u okolini. Zabranjujemo oštećenje drveća i biljaka tokom događaja.

Smanjenje buke: Smanjićemo nivo buke na samom događaju tako da ne ugrožavamo okolne stanovnike i životinje.

Održavanje čistoće: Obezbedićemo dovoljan broj ljudi za čišćenje i održavanje čistoće na događaju.

Ova politika zaštite životne sredine će biti objavljena na sajtu Beograd Prajda i promovisana na samom događaju kako bi se posetioci upoznali sa našim ciljevima zaštite životne sredine i učinili svoj deo u očuvanju okoline.

Kontakt

 
Kralja Milana 20, 11000 Beograd;
Pon - Sub 10 - 20
+381 11 4029 833 (Prajd info centar)
+381 69 699 802 (Organizacioni odbor)
[email protected]